خونریزی درشارلی ابدو: ! اتحاد انقلابی دربرابر تمامی مرتجعین

خونریزی درشارلی ابدو:

اتحاد انقلابی دربرابر تمامی مرتجعین !

درصبح هفتم ژانویه 2015 دوفردمسلح به محل دفترنشریه هفتگی< شارلی ابدو>هجوم آورده وافرادحاضردرآنجارا به مسلسل بستند، که درجریان آن تعدادزیادی خبرنگاروکاریکاتوریست به قتل رسیدند. درمیان کشته شدگان یک کارگرمرد ویازن این ساختمان هم وجودداشت. طبق منابع خبری درمجموع 12 نفرقربانی این حادثه شدند.

طبق اخبارواصله حمله به شارلی ابدو توسط نیروهای ارتجاعی اسلامی صورت گرفته که مدعی اند بنام اسلام این حرکت راانجام داده اند، هرچند چندین فیلم ویدوئی این مطلب را نشان می دهد، ولی نمی توان احتمال دستکاری پلیس رادراین اسناد نادیده گرفت.

ما درهرصورت ارتجاع مذهبی را چه درکوبانه کشتارمی کند ویا برای ادامه استعمارفلسطین بهانه می آفریند ویا درخیابانهای فرانسه راه پیمائی براه می اندازند و برعلیه ازدواج هم جنس گرایان تبلیغات سوء ودست به خشونت می زند، شدیدن محکوم می کنیم. مابه این مطلب آگاهیم که نهادهای مذهبی، نیروهای کاملن ارتجاعی می باشند وهمیشه به منافع قدرت مندان خدمت کرده اند.

باتوجه به وضعیت ناهنجاراکثریت توده های مردم، ورشدروزافزون راسیسم وضعف نیروهای انقلابی، تعدادکثیری ازنارضیان وبه حاشیه رانده شدگان که امیدی به این جامعه وارزش های آن ندارند وازشناخت ریشه های واقعی فقروفلاکت وبیکاری عاجزند، حال با ویا بدون مذهب، شورش کرده و وبه قهرکورمتوسل می شوند. ولی ما مجازنیستیم با تمامی خشم وغضبی که این نظام فراهم آورده است به این اشتباه دچارشویم.

استثماروسرکوب واقعی اند وحاصل یک نظام اقتصادی می باشند که طبق قانون سودحداکثرعمل می کند.این بورژوازی است که فقرونکبت را تولید می کند نه کس دیگر. ما نباید منتظر راه حل ازآسمان وقدرتمندان باشیم، چون برای نفی استثماروبی عدالتی، تنهابدیل، بدست گیری قدرت توسط کارگران وزحمتکشان است، نیروی که حیات این نظام درگرو کاروکوشش آنهاست .

بعدازاین جنایت، ماشاهد عکس العمل واظهارانزجار وتنفرزیادی بوده ایم- که امری به حق وبسیارمثبت است، چون آنچه اتفاق افتاده عملی بربرمنشانه وغیرقابل توجیه است- ولی این به هیچ وجه نباید مارا با بورژوازی امپریالیستی همراه وتحت تاثیر تبلیغات آنها ازجمله فراخوان به مردم برای „اتحادملی“ به بیراهه بکشاند.

نه! درفرانسه هیچ <اتحادبزرگ ملی> نمی تواند با پنهان شدن درپشت ارزش های جمهوری خواهانه ازنظر طبقاتی خنثی باشد. این بیراهه ای است که مسئولیت وحوزه تصمیم گیری را به بورژوازی درقدرت می سپارد وتوده هارا نظاره گرصحنه حوادث می کند. این واقعیت رابرای چندمین باربایدتکرارکرد که امپریالیسم فرانسه که خلقهای جهان را استثمارمی کند ومسلحانه درکشورهای خاورمیانه مداخله می کند، خود مسئول مستقیم این حادثه ووضعیت نکبتبارخلقهای این منطقه است. فرانسه بازی خطرناکی را درنزاع درونی امپریالیست ها درخاک سوریه درپشتیبانی ازگروهای „مخالف“ ویا درلیبی آغازکرد وهمزمان ادعا نمود که با آنها مبارزه می کند. تمامی اینها به افزایش نفرت علیه فرانسه دامن زد که نتیجه آن همین ترور درقلب پاریس بود. که البته باید به آن رشد راسیسم ونیروهای فاشیستی درفرانسه ودیگرکشورهای امپریالیستی را که برزمینه بحرانهای حاد اقتصادی روزبروز افزایش می یابند، افزود. درحقیقت امپریالیست ها خودخالق تروریسم اند.

ازطرف دیگر خشم به حق مردم نسبت به این جنایت نباید مارا به ابزاردست نیروهای ارتجاعی فئودالی تبدیل کند. شارلی ابد و هم، که امروز هدف این حمله واقع شده است دراین ماجرا بی تقصیرنیست.این نشریه،همانند دیگررسانه های فرانسوی به نفاق قومی ومذهبی دامن زده است. این مطبوعات همگی درتحریک علیه اسلام و هراس افکنی ازآن شریک می باشند. مثال بارز آن“ بحث درباره هویت ملی“ یک خصلت کاملن ضداسلامی داشت که بنام آزادی قلم وبیان تمامی جامعه اسلامی ویا انسا نهای حول وحوش آنرا زیرضرب نفرت وحتاکی راسییستی قرار می داد عملی که هدف آن ایجادنفاق ودودستگی درون طبقه کارگر به بهانه“حفظ آرامش عمومی است„.

باتمامی اینها طبیعی است که جنایت شارلی ابدو همانندبرافروختن شعله های خانمانسوز راسیسم وخارجی ستیزی تنفربرانگیزوبهیچ وجه قابل توجیه ودفاع نیست،

ما بنام مذهب ، حال هرچه می خواهد باشد مبارزه نمی کنیم وآنرا امری خصوصی می دانیم، بلکه بنام طبقه مان، طبقه کارگربرای آزادی ورهائی تلاش می کنیم.این طبقه ای است بافرهنگهای گوناگون وبین المللی. آنهائی که می کوشند مارا دچارنفاق نمایند، حال چه مذهبی ویاهر نیروی سیاسی دیگرزائیده وکارگزار همین تظام فاسد وانگلی سرمایه اند وتبهکار.

به دنبال حمله به شارلی ابدو، ما با اطمینان شاهد زوزه گرگهای نشسته درکمین خواهیم بود. جبهه ملی – ماری لوپن ودیگرنیروهای ارتجاعی با سوء استفاده ارخشم به حق مردم ازاین جنایت برای تشدید تبلیغات راسیستی خود استفاده خواهند کرد تا عقاید فا شیستی خودرا درون توده های مردم ببرند وبدین طریق شکاروتعدی به رنگین پوستان را تسهیل وافزایش دهند. ماری لوپن اعلام کرده است“آزآزادی بیان باید دربرابربنیادگرایان اسلامی دفاع نمود„،آیااین گفته ارزش آن همقدر الفاظ راسیستی، خارجی ومسلمان ستیزی نیست، که دایم اززبان اووهم جنسشان تراوش می کند.

مجموعه شرایط حساس کنونی حکم می کند، که ما بیداری ضدفاشیستی خودرا دوبرابرنمائیم. ما اطمینان داریم که فاشیست ها کوشش خواهندکرد از این واقعه برای بسیج ارتجاعی خود استفاده کنند.

درفضائی که درآن نیروهای مانند<جواب لائیک ومقاومت جمهوری خواهانه> که مورد حمایت جامعه فاشیستی دفاع یهودی می باشد که تحت شعار“اسلامی ها را ازفرانسه بیرون کنید“ به تجمعی درروز18 ژانویه فراخوان داده اند، که مورد پشتیبانی نیروهای هم رنگشان، همانند پگیدا(Pegida)- اروپائیهای میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب –   درآلمان که این شعار نئوفاشیستی را پذیرفته اند قرارمی گیرد.

درفضائی که فاشیست ها درلیون شعار عمل مستقیم راعلیه مهاجرین و… سرمی دهند، درفضائی که „روشنفکرانی“مانند فینکیل کروات(Finkielkraut) ، سمور(Zemmour)، هولبسک (Houellebecq)ودیگران می خواهند سالهای سیاه قبل از جنگ جهانی دوم رابه ما حقنه نمایند، درفضائی که حزب سوسیال دمکرات درقدرت هم چنان به سیاستهای راسیستی پیشی نیانش، سرکوزی و… به هموارکردن راه برای بورژوازی ، جهت تشدید استثمارادامه می دهد، درفضائی که احزاب، سازمانهاودستجات رنگارنگ ناسیونال فاشیستی ودرراس آنهاجبهه ملی ماری لوپن(Marin Le Pen) خودرا منسجم وتکامل می بخشند، موظفیم بیداری ضد فاشیستی خودرا تقویت کرده وبا تمامی ترفندهای آنها مقابله نمائیم.

باید به این واقعیت برای چندمین باراشاره کرد، که فاشیست ها کاملن آگاهانه، هدف ایجاد دودستگی ونفاق را درون مادنبال می کنند تا نظم سرمایه داری ودیکتاتوری سرمایه را پا برچا نگه دارند.

هرچند که نفی بنیادگرائی اسلامی وانزجارازجنایت درشارلی ابدو امری کاملن درست است ، ولی باید به این مهم آگاه بود که فاشیسم هم پدیده ای جانی وتبهکار است واسلام ستیزی هم عملی بربرمنشانه ونفاق برانگیز. هرچند که تروریست ها شارلی ابدورا باخون تصویرکردند، ولی نبایدفراموش کرد که خطراصلی سربلند کردن فاشیسم است،چون آنهابدیل استراتژیک بورژوازی درشرایط بحران نظام سرمایه داری دربرابرمبارزات طبقه کارگرهستند.

آنچه که برای مادرمبارزه علیه بنیادگرائی مذهبی می تواند الهام آمیزباشد مثال رفقای کمونیست ما درکوبانی است که همدوش مبارزان کرد باارتجاعیون مذهبی فئودال به جنگ انقلابی مشغولند! ازطرف دیگرنباید احساسات مذهبی توده های مردم را با فاشیسست ها که به نوعی دیگر براحساسات کاذب تکیه می کنند، تا سلطه خودرا به مردم تحمیل نمایند مخلوط نمود.

خواسته های ما چنین است:

  • ماخواهان هیچ اتحادملی درلوای جمهوری خواهان جنگ افروزوبانیان فقرونکبت نیستیم!
  • تبلیغات فاشیست ها را که از این جنایت بربرمنشانه استفاده ابزاری می کنند،افشاء نمائیم!
  • ارتجاعیون مذهبی تبهکاررا که موجودیتشان، تضعیف مبارزات ما وایجادنفاق وتبلیغ ایده های ارتجاعی فئودالی درون توده ای مردم است، افشا کنیم!
  • ماهمبستگی خودرا با توده های معتقد به اسلام ،که بدنبال این جنایت باردیگربا موج اسلام ستیزی روبروشده انداعلام می کنیم!
  • حول طبقه کارگرمتحدشویم ، که تنها سد مقاومت دربرابروحشیگری است!

                                                                                                      

نابودبادمرتجعین دینی!

مرگ برامپریالیسم وفاشیسم!

جبهه انقلاب را درمقابل ارتجاع سازمان دهیم!

7 ژانویه 2015

تذکر: این اعلامیه توسط گروه اتحاد مائوئیستی- (Einheit der Maoisten) درفرانسه تهیه شده که ترجمه فارسی آن دراختیارجنبش قرارمی گیرد. متن فرانسوی آن درسایت زیر قابل دسترسی است….. درج ، چاپ ونشراین نوشته با ذکرنام، منبع وآدرس آن آزاد است.

http://maoistroad.blogspot.co.at/2015/01/tuerie-charlie-hebdo-face-tous-les.html

                                                                             یکی از<فعالین چپ دروین – اتریش>

آدرس تماس:,Amerlinghaus, Stiftgasse.8,1070 Wien                                            Iran – Rat

آدرس پست الکترونیک:Linksaktivist@gmx.at

 

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s