آشنائی با «انقلاب پرولتاریائی» برای خوانندگان جدید

آشنائی با «انقلاب پرولتاریائی» برای خوانندگان جدید

«انقلاب پرولتاریائی»ازسال 2001 انتشارمی­یابد. این جریان می­کوشد با  اتخاذ مواضع انقلابی –  کمونیستی درمبارزات جاری مداخله­گربوده ودرپیوند با مباحث تئوریک وعمل سیاسی، مبارزات اجتماعی را به پیش ببرد. این جریان ادامه دهنده سنت« «پرچم سرخ» که در سال 1963 توسط مارکسیست – لنینیست­های اتریش  پایه­گذاری شده­بود، می­باشد، وازسال 1972 تا 1980 نشریه هفتگی اتریشی« مبارزه طبقاتی» را منتشرمی­نمود.

گروه «انقلاب پرولتاریائی» با حرکت ومتکی به تجارب وآموزش­های نزدیک به 200 سال جنبش انقلابی بین المللی کارگری ونیزمبارزه طبقاتی کنونی دراتریش ودرسطح جهان وظایف خود را تعیین می­کند. کمک ،آگاهی­رسانی وکوشش جهت راهگشائی مبارزات انقلابی طبقه­کارگردراتریش درراًس فعالیت­های آن قراردارد«انقلاب پرولتاریائی» براساس سنت جنبش جهانی انقلابی- کمونیستی مبارزه می­کند. این جریان ازنیم­قرن پیش به اشتباهات حزب کمونیست شوروی برخوردکرده وازسال 1960 مبارزه قاطعی را علیه بروز رویزیونیسم وروی کارآمدن سرمایه­داری دولتی وبوروکراتیک در شوروی آغاز وبه پیش برده است.

دفاع ازخطوط بنیانی مارکسیست- لنینیستی در تئوری وعمل برای انقلاب جهانی درآنزمان منجر به شکل­گیری یک روزنامه واحزاب جدید انقلابی وکمونیست گردید، که خود را با انقلاب فرهنگی چین مائوتسه­دون همسو گردانیده­بودند. گروه« انقلاب پرولتاریائی» بر این اعتقاد است که بدون درنظر گرفتن جوانب مثبت تئوری واقدامات عملی انقلاب فرهنگی چین، تئوری وعمل جنبش کمونیستی – انقلابی نمی­تواند آنطور که باید به خواسته­های مبرم مبارزه طبقاتی انقلابی جواب داده و آنرا تکامل بخشد.

«انقلاب پرولتاریائی» هرساله 4 تا 6 شماره منتشرمی­شود،که دربرگیرنده بیانیه­های تبلیغی وترویجی، موضعگیری نسبت به مسایل سیاسی روز،وانعکاس متن سخنرانی­ها­ درتجمعات اعتراضی، ونیزپژوهش­های علمی وتحلیلی ونیز تزهای احزاب وسازمانهای مهم جنبش کمونیستی جهانی واتریشی است.

« انقلاب پرولتاریائی» ازدولت وسرمایه مستقل بوده وهزینه خودرا تنها از درآمد فروش نشریات وکتب و کسب کمک­های مالی مردمی تامین می­کند. «انقلاب پرولتاریائی» را می­توانید به شکل PDF ازسایت ما(Prolrevol.wordpress.com) چاپ ویا ازآن دیدن کنید.   ( گروه انقلاب پرولتاریائی)

 

هزیته اشتراک،یکساله در داخل 20 یورو(15یورو برای افراد بی­بضاعت) ودرخارج30یورو  می­باشد . لطفا مبلغ ذکر­شده را به آدرس نشریه ویا مستقیما هنگام تبلیغات ویا تظاهرات خیابانی… به ما برسانید.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s