با الهام از سرود انترناسیونال، اول ماه مه را گرامی داریم! / Im Geiste der Internationale, Hoch der 1. Mai!

برخیز ای داغ لعنت خورده دنیای فقر و بندگی شوریده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی

باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند و آن‌گه نوین جهانی سازیم هیچ بودگان هر چیز گردند(اوژن پوتیه)

Weiterlesen

Katalonya’daki Güncel Durum ve Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı Üzerine

1. Çıkış noktaları

Katalonya, yüzlerce yıllık tarihiyle, aynı zamanda ulusal baskı ve milli direnişin tarihiyle, bağımsız bir ulustur. Bu ulus kendisini örneğin, kendine özgü bir Katalan hukuk sisteminde sabit, Katalan dili ve kültüründe göstermektedir. 7,5 milyonluk nüfusu ve yüksek derecede gelişmiş kapitalist bir toplumuyla Katalonya asla, zayıf ve küçük ve hatta cücemsi ulusal azınlıklarla, yokolmaya ya da büyük uluslar içinde çözülmeye yüz tutan milliyetler veya dil adalarıyla karşılaştırılamaz. Katalonya bağlamında canlı ve yaşamaya muktedir bir ulus söz konusudur.  Weiterlesen

”YENİ EMPERYALİST DEVLETLER” TEORİSİ ÜZERİNE

Almanya Marksist Leninist Partisi “Yeni Emperyalist Devletler” ismi altında bir teori geliştirdi. Türkiye’nin de içinde bulunduğu bir dizi ülke bu teoride “yeni emperyalist güçler” olarak adlandırılıyor ve bunlara yeni olduklarından da dolayı daha fazla yayılmacılık ve saldırganlık atfediliyor. Bu teori üzerine tartışmalar yürüyor.

Weiterlesen

دولت جدید؟ جواب مبارزه طبقاتی است!

دولت جدید؟

جواب مبارزه طبقاتی است!

حال دیگر دولت ائتلافی سیاه – آبی روی کار آمده­است، یا اینکه فیروزه ائی – آبی؟ یا اصلاً آبی – آبی؟ فرق نمی­کند! آنچه که قبل از انتخابات کاملاً قابل رویت بود، حال خودش را به عیان نشان می­دهد. هردوی این احزاب همانند هر حزب بورژوائی دیگر، احزاب طبقه سرمایه­داران بوده و دارای خط و مشی نئولیبرالی هستند. بنابراین برنامه پیشنهادی دولت جدید «حزب مردم اتریش»(ÖVP) و«حزب آزادیخواه اتریش»(FPÖ) در زمینه اجتماعی جوابی تهاجمی به طبقه کارگر است. در این برنامه 12 ساعت کار در روز و 60 ساعت در طول هفته وهمین طور کوتاه کردن ساعات استراحت کاری طراحی شده­است، تا از طرفی بتوان با این سخت­گیری­ها از کارگران ارزش اضافی بمراتب بیشتری بیرون کشید و از طرف دیگر به تعداد دریافت کنندگان مزد حداقل، که آسانترمی­شود آنها را زیر فشار قرار داد، افزوده گردد. هم­چنین با برنامه ریزی قابل انعطاف ساختن ساعات کاری – و قراردادهای جمعی کاری علایق کنسرن­ها را بهتر برآورد نمود و حتی­الامکان قراردادهای تا کنونی را نا دیده گرفت. از طرف دیگر باید مالیات بر درآمد شرکت­های سرمایه­داران کاهش یافته و یا شرکت­های بی درآمد تماماً از پرداخت مالیات معاف گردند. اما تهاجم اجتماعی علیه کارگران و قشرهای تحتانی جامعه به همین جا خاتمه نمی­یابد: کورتس و شرکاء(Kurz &Co) Weiterlesen

وضعیت کنونی کاتالونی و حق تعیین سرنوشت

Zur Lage in Katalonien (Persisch)                                                                  farsi-Katalonia.pdf

وضعیت کنونی کاتالونی و حق تعیین سرنوشت

 

  • نقطه آغاز

کاتالونی،­ ملتی مستقل و دارای صد­ها سال تاریخ همراه با سرکوب  ومقاومت ملی بوده­است که هم درزبان و فرهنگ کاتالونی و هم در و یژگی نظام حقوقی آن بیان صریح و علنی یافته است. با 5/7 میلیون نفرجمعیت ویک جامعه توسعه یافته سرمایه­داری، کاتالونی قابل مقایسه با اقلیت­های ضعیف و کوچک ملی و یا با ملت­های  درحال زوال و ادغام شده در ملت­های بزرگتر وحتی قابل مقایسه با ملیت­های در حال تجزیه و یا با مجمع الجزیره­ای از زبانها  نیست. مردم این منطقه بیش از چندین سده است که علیه سرکوب ملی مبارزه می­کنند. این مبارزه از سال 1714 با تسخیر، اشغال و سرکوب خونین کاتولونی وهرآنچه که مربوط به کاتالونی بود توسط رژیم اسپانیائی بوربون­ها (Bourbonen) Weiterlesen